Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SelektplanT

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 20 juni 2018.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - De prijs

Artikel 8 - Conformiteit en garantie

Artikel 9 - Uitvoering van een koopovereenkomst

Artikel 10 - Afwijking van de normale gang van zaken

Artikel 11 - Klachtenregeling

Artikel 12 - Privacy beleid

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een koopovereenkomst aangaat met (een product koopt van) SelektplanT;
 • Dag: kalenderdag;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bedenktijd af te zien van een koopovereenkomst met SelektplanT;
 • SelektplanT: de onderneming, geïdentificeerd in artikel 2, die producten aanbiedt in zijn webshop, op initiatief van een consument een koopovereenkomst sluit met die consument en zorgt voor a
 • Webshop: de site op het internet met de virtuele winkel van SelektplanT, inclusief de mogelijkheid van toegang daartoe via internet voor de consument om in deze winkel de aangeboden producten te kopen.
 • Algemene Voorwaarden (AV): de onderhavige Algemene Voorwaarden van SelektplanT.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Plantselekt / Handelsnaam SelektplanT

Oosteinderweg 355

1432 AX Aalsmeer

Tel: 06-36228528 / 0297-363655

E-mail: verkoop@selektplant.nl

KvK: 34228669

Btw: NL814896315B01 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SelektplanT, op elke koopovereenkomst tussen SelektplanT en consument en op de uitvoering van die koopovereenkomst door SelektplanT.
 2. De tekst van deze voorwaarden is opgenomen in de webshop en toegankelijk voor de consument, die de tekst op eenvoudige wijze voor eigen gebruik kan kopiëren.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven koopovereenkomsten en deze voorwaarden voor het overige in stand en zullen de betreffende bepalingen onverwijld vervangen worden door bepalingen die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderen.
 4. Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod in de webshop wordt bepaald en onderhouden door SelektplanT.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en juiste omschrijving van de producten, die voldoende is gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SelektplanT niet.
 4. Aangezien het aanbod levende waar betreft, zijn alle afbeeldingen en specificaties van het aanbod indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Deze voorwaarden, de in de webshop beschreven werkwijze plus de specificatie van elk aanbod bevatten samen zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen;
  - de eventuele kosten van verzending;
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  - de wijze waarop de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en door de consument te raadplegen is;
  - de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en desgewenst corrigeren;

Artikel 5 - De koopovereenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 en lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, m.n. betaling.
 2. Na totstandkoming van de koopovereenkomst stuurt SelektplanT de consument onverwijld langs elektronische weg een bevestiging van de overeenkomst. Zolang deze niet door SelektplanT is verstuurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. SelektplanT treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving en faciliteit voor elektronisch betalen.
 4. SelektplanT kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SelektplanT op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is SelektplanT gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Elke koopovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 6. SelektplanT verstrekt op haar website alle informatie, die voor de consument van belang is in het kader van een koopovereenkomst. Deze informatie is op eenvoudige wijze voor eigen gebruik te kopiëren en bevat zaken zoals:
  - alle contactmogelijkheden voor het indienen van klachten;
  - de mate waarin herroepingsrecht van toepassing is en de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument er gebruik van kan maken;
  - informatie over garantie en bestaande service na aankoop;
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Aangezien het aanbod van SelektplanT levende waar betreft, zijn aankopen uit haar webshop uitgesloten van een herroepingsrecht.

Artikel 7 - De prijs

 1. De geldigheidsduur van het aanbod en de daarin genoemde prijzen is gelijk aan de publicatie ervan in de webshop. Door consument bewaarde kopieën moeten worden beschouwd als nietig.
 2. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van evidente druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is SelektplanT niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

 1. SelektplanT staat ervoor garant dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties met inachtneming van het vermelde in artikel 4 lid 4, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Deze door SelektplanT verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover SelektplanT kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen één dag na levering schriftelijk aan SelektplanT te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantie geldt niet indien:
  - het geleverde product zelf op enigerlei wijze is bewerkt (bv ompotten);
  - het geleverde product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins niet op de voor het product geëigende wijze is verzorgd;
  - een eventuele ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9 - Uitvoering van een koopovereenkomst

 1. SelektplanT zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van een koopovereenkomst.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan SelektplanT kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal SelektplanT geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht, uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding
 4. Levertermijnen zijn indicatief. Aan eventueel genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal SelektplanT het bedrag, dat de consument heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal SelektplanT zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De consument mag een vervangend artikel weigeren. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van SelektplanT.
 7. Het risico op beschadiging en/of vermissing van producten berust bij SelektplanT tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Afwijking van de normale gang van zaken

 1. Indien het bestelde product niet beschikbaar is, wordt de koopovereenkomst ontbonden, tenzij de consument akkoord gaat met een door SelektplanT voorgesteld alternatief. In geval van ontbinding restitueert SelektplanT de aankoopsom binnen 10 dagen na sluiting van de koopovereenkomst.
 2. Indien bij levering sprake is van schade aan de verpakking, veroorzaakt door het transport, dient de consument het product niet te accepteren.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft SelektplanT, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van een koopvereenkomst moeten binnen 7 dagen, nadat de consument de grond voor de klacht heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SelektplanT.
 2. Bij SelektplanT ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Wanneer een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SelektplanT binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot SelektplanT. Bij klachten, die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). Deze stichting zal gratis bemiddelen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen. De uitspraak hiervan is bindend en zowel SelektplanT als consument stemmen in met deze uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden, die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
 4. Mochten de mogelijkheden uit het voorgaande lid niet tot een oplossing leiden, dan heeft de consument nog de mogelijkheid de klacht aan te melden bij het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 5. Een klacht schort de verplichtingen van SelektplanT niet op, tenzij SelektplanT schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door SelektplanT, zal SelektplanT naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12 – Privacy beleid

 1. Selektplant hanteert een privacy beleid m.b.t. de koopovereenkomsten met de consument.
 2. Het privacy beleid is gepubliceerd in de webshop op een manier die reproductie en vastlegging door de consument mogelijk maakt.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen SelektplanT en de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn. Dergelijke bepalingen worden door SelektplanT naar de consument gecommuniceerd op een manier die vastlegging door de consument mogelijk maakt.